Definities

  • Coach: Mindfulness Atelier, Marja Donze, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89375793, gevestigd te Terneuzen aan de Atalanta 1, 4533 HG, gebruiker van deze algemene voorwaarden.
  • Coachee: de (potentiële) deelnemer van de door de coach aangeboden coaching.

Toepasselijkheid

  • Coach verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op elk aanbod en daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
  • Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  • Derden die door de Coach bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken zoals bijvoorbeeld andere zelfstandige instructeurs, kunnen zich eveneens op deze algemene voorwaarden beroepen.
  • Indien een of meer (gedeelte(n)) van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn, dan wel worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen nieuwe regels overeen te komen, waarin zoveel mogelijk doel en strekking van de nietige c.q.  vernietigde bepalingen tot uiting zullen komen.

Aanbod en overeenkomst

  • Elk aanbod is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk.
  • De Coach is slechts gebonden indien de Coach een schriftelijke bevestiging stuurt aan de Coachee.
  • Aan deelneming aan het coachingstraject is een minimumleeftijd gesteld van 16 jaar.
  • Alle opgaven van Coach van weergegeven specificities van te leveren diensten zijn slechts aanduidingen. Een geringe afwijking hiervan in het geleverde leidt niet tot een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst aan zijde van Coach.
  • Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Coach.
  • Een aanbod geldt niet automatisch voor latere cursussen, nabestellingen of verlengingen.

Uitvoering

  • Alle diensten van Coach worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
  • Deelname aan het coachingstraject is toegewezen aan de Coachee persoonlijk, hij kan zich derhalve niet laten vervangen.
  • Coachee stelt Coach in de gelegenheid het coachingstraject te verrichten. Coachee verplicht zich de benodigde medewerking te verlenen voor de uitvoering van de overeenkomst door Coach en Coach naar beste weten inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de uitvoering.
  • Coachee zorgt dat minimaal 24 uur vooraf aan elke coachingssessie de kosten zijn voldaan aan de Coach.
  • Wanneer Coachee verhinderd zal zijn om bij de coachingssessie aanwezig te zijn, dan dient Coachee zich tijdig en schriftelijk af te melden, dat wil zeggen minimaal 24 uur van tevoren. Kosten ten aanzien van een te late afmelding worden door Coach in rekening  gebracht. 
  • Coachee wordt geacht ruim voor aanvang van de coachingssessie aanwezig te zijn zodat een adequate voorbereiding kan worden gebezigd. Gevolgen van een te late aanwezigheid, zoals het missen van de warming up, zijn voor risico van de Coachee.
  • Coachee dient alle instructies van Coach op te volgen.
  • Coachee dienst zelf zorg te dragen voor een goede en ondersteunende sportkleding en –schoenen.
  • Het is niet toegestaan tijdens de coaching expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend , kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.
  • Alle genoemde termijnen zijn niet fataal, waardoor Coachee Coach altijd eerst in gebreke dient te stellen, waarbij een geruime en redelijke termijn dient te worden gesteld, alvorens tot enige remedie over te kunnen gaan.
  • Coachee aanvaardt dat de planning van het coachingstraject kan worden beïnvloed door bijvoorbeeld weersomstandigheden of verhindering. Coach is derhalve bevoegd om naar eigen inzicht de coachingssessie uit te stellen ofwel te verplaatsen naar een andere datum. Door het besluit hiertoe ontstaat geen aansprakelijkheid van Coach.
  • Het staat Coach vrij het coachingstraject en of levering te laten uitvoeren door derden. Art.7:404 BW is uitdrukkelijk in de overeenkomst uitgesloten.

Prijzen, betaling en opschorting

  • Het aanbod is in goed overleg tot stand gekomen. Door het sluiten van de overeenkomst achten partijen de prijzen redelijk en billijk.
  • Tenzij anders is overeengekomen dient Coachee de gehele geldsom in zijn geheel direct voorafgaand aan de uitvoering te hebben voldaan op de door de Coach aangegeven wijze.
  • Indien betaling niet tijdig is verricht, wordt Coachee direct uitgesloten van het volgen van het coachingstraject. Indien Coachee weer deel wil gaan nemen aan het coachingstraject, dan dient eerst de achterstallige contributie te worden voldaan. 
  • Zonder uitdrukkelijk e en schriftelijke toestemming van Coach is het Coachee niet toegestaan ter zake zijn betalingsverplichtingen verrekening en/of opschorting en/of inhouding toe te passen.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

Coach heeft het recht de overeenkomst met Coachee met onmiddelijke ingang, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling, zonder dat Coachee recht heeft op enige schadevergoeding, op te zeggen in het geval van gewichtige redenen. Partijen komen overeen dat al gewichtige redenen worden beschouwd, de situatie dat:

  • Aan Coachee (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Coachee in staat van faillissement wordt verklaard, Coachee een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of Coachee onder curatele of bewind wordt gesteld.
  • Coachee wangedrag vertoont, zich onsportief of onbehoorlijk bedraagt of dat verdere deelname op grond van medische overwegingen niet meer verantwoord is. In deze gevallen heeft Coach ook de keuze om Coachee slechts voor één of meerdere, maar derhalve niet alle coachingssessies te ontzeggen.

Garantie en aansprakelijkheid

  • Coachee verklaart zich bekend met het feit dat deelname aan het coachingstraject een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist en Coachee verklaart dat hij aan deze eisen voldoet. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen, deelname aan het coachingstraject is voor volledig eigen risico en verantwoordelijkheid.
  • Coachee is zich ervan bewust dat het coachingstraject buiten worden gegeven. Daarmee gepaard gaande omstandigheden, zoals de staat van de ondergrond of weersomstandigheden, kunnen bepaalde gevaren met zich mee brengen. In gevolge het vorige lid, zijn de risico’s die daarbij komen kijken voor eigen rekening van Coachee.
  • Coach stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of beschadiging van eigendommen, alsmede opgelopen blessures voor, tijdens en na het coachingstraject.
  • Mocht Coach – om welke reden dan ook – jegens Coachee of derden aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de door Coach gesloten beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft of, indien een verzekeraar – om welke reden dan ook – niet tot uitlkering overgaat, tot EUR. 4.750,–.
  • Aansprakelijkheid van Coach reikt te allen tijd niet tot gevolgschade en behoudens opzet eveneens niet tot zaakschade, immateriële schade, zoals letselschade of schade door aantasting in de persoon, of gederfde winst.
  • Coachee vrijwaart Coach voor aanspraken van Coachee en derden, die in verband met de overeenkomst ontstane schade van Coachee en derden doordat Coach heeft gehandeld, waaronder een nalaten begrepen, uitgaande van de door Coach onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie, gegevens en bescheiden. Indien Coach uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Coachee gehouden Coach zowel buiten als in rechte bij te staan.
  • Coachee vrijwaart Coach voor aanspraken van Coachee en derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Coach toerekenbaar is, zoals door handelen of nalaten van Coachee. Indien Coach uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Coachee gehouden Coach zowel buiten als in de rechte bij te staan.

Overmacht

  • Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Coach geen invloed kan uitoefenen. Hieronder zullen mede zijn begrepen, weersomstandigheden, stakingen, verkeersstoringen, niet voorzienbare stagnatie, storingen in levering van energie, transportmoeilijkheden, brand, verlies of beschadiging bij transport en overheidsmaatregelen.
  • Tijdens overmacht worden verplichtingen van Coach opgeschort. Indien nakoming door overmacht langer dan één maand onmogelijk is of er andere omstandigheden zijn waardoor het voor Coach onevenredig zwaar is om aan haar verplichtingen te voldoen, is Coach bevoegd de overeenkomst door een mededeling aan Coachee en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
  • Indien Coach bij het intreden van overmacht al gedeeltelijke aan haar verplichtingen heeft voldaan, dan is zij gerechtigd het reeds geleverde of verrichte deel afzonderlijk te facturen, of bij aanbetaling gedeeltelijk te crediteren.

Geheimhouding en Intellectueel Eigendom

  • Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij voor het coachingstraject hebben gekregen, geheim te houden, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie. De onderscheiden kennis van Coach, waaronder methodiek, resultaten en benchmarkgegevens in welke vorm ook, behoort in ieder geval tot de gegevens die door Coachee geheim gehouden dienen te worden. 
  • Coachee verleent bij voorbaat toestemming aan Coach voor openbaarmaking van voor, tijdens of na de cursus gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop Coachee zichtbaar is.

 Forum-, rechtskeuze en overdracht van rechten

  • Coach is bevoegd haar rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst aan een derde partij over te dragen. Coachee is slechts bevoegd haar rechten en plichten aan een derde over te dragen met schriftelijke toestemming van Coach.
  • Op deze – en andere tussen partijen gesloten – overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Mocht in de toekomst tussen partijen een niet-contractuele verbintenis ontstaan, dan is daarop tevens Nederlands recht van toepassing.
  • Mocht om welke reden dan ook in de toekomst tussen partijen een geschil ontstaan voortvloeiend uit deze overeenkomst, dan is de absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van Coach onderhevig is. In het geval dat tussen partijen een geschil ontstaan omtrent niet-contractuele verbintenissen is tevens de exclusief absoluut bevoegde rechter, de rechter in het arrondissement waarin de gemeente van de vestigingsplaats van de Coach onderhevig is.

 

Chat openen
Hulp nodig of vragen?
Hoi! Hoe kan ik je helpen?